Script kiểm tra điểm chất lượng Google Adwords

0
Script kiểm tra điểm chất lượng Google Adwords

Script kiểm tra điểm chất lượng Google Adwords giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về điểm chất lượng của tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa trên file Google Sheet.

Điều kiện để có thể sử dụng script kiểm tra điểm chất lượng Google Adwords:

 • Quyền quản trị tài khoản Google Adwords.
 • File Google Sheet.

Bước 1: Tạo file sheet kiểm tra điểm chất lượng Google Adwords

Truy cập theo đường link sau https://goo.gl/6xhZsa tạo bản sao lưu vào thư mục trên drive của bạn.

script-kiem-tra-diem-chat-luong-google-adwords-02

Chia sẻ link để script google có thể ghi được trên file nếu không script sẽ bị lỗi không hoạt động được. 

script-kiem-tra-diem-chat-luong-google-adwords-03

Bước 2: Tạo script điểm chất lượng trong tài khoản google Adwords

 • Truy cập tài khoản Google Adwords.
 • Hoạt động hàng loạt (Bulk operations)
 • Script (tạo mới)

script-kiem-tra-diem-chat-luong-google-adwords-01

Dán đoạn code sau vào tìm var SPREADSHEET_URL = ‘YOUR_SPREADSHEET_URL’;  thay YOUR_SPREADSHEET_URL bằng link google sheet bạn tạo ở bước 1

/************************************
* Store Account, Campaign, and AdGroup Level Quality Score
* Version 2.2
* ChangeLog v2.2
* - Updated KeywordText to Criteria
* ChangeLog v2.1
* - Ignore negatives
* ChangeLog v2.0
* - Rewrote for speed using the reporting api
* - Added ability to store data in .csv file
* - Added the ability for custom date ranges
* - Added the ability for Spreadsheet Names
* ChangeLog v1.3
* - Updated writeToSpreadsheet function
* - Added keyword level reporting
* ChangeLog v1.2
* - Changed status to ENABLED
* ChangeLog v1.1
* - Added APPEND option
* - Added ability to create spreadsheet sheets
* - Updated logic for faster spreadsheet insertion
* Created By: Russ Savage
* FreeAdWordsScripts.com
**************************************/
var DECIMALS = 4; //this will give you 4 decimal places of accuracy
//You can set this to anything in this list: TODAY, YESTERDAY, LAST_7_DAYS, 
// THIS_WEEK_SUN_TODAY, THIS_WEEK_MON_TODAY, LAST_WEEK, LAST_14_DAYS, 
// LAST_30_DAYS, LAST_BUSINESS_WEEK, LAST_WEEK_SUN_SAT, THIS_MONTH
var DATE_RANGE = 'LAST_30_DAYS'; 
// Or you can set this to any number of days you like. it overrides the DATE_RANGE set above
var LAST_N_DAYS = 0;

var CSV_FILE_PREFIX = ""; //Set this if you want to write to a set of CSV files, one for each account level.
var SPREADSHEET_URL = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TT1wrGYtXMGTfSLVkXGVTHAFUJm9q9WAeeti-nc2cN0/edit#gid=1868753362"; //Set this if you have the url of a spreadsheet you want to update
var SPREADSHEET_NAME = ""; //Set this if you want to write to the name of a spreadsheet instead
 
function main() {
 var isCSV = (CSV_FILE_PREFIX !== "");
 var allData = getKeywordsReport();
 var tabs = ['Account','Campaign','AdGroup','Keyword'];
 for(var i in tabs) {
  var tab = tabs[i];
  var dataToWrite = [];
  var cols = getCols(tab);
  var rowKeys = getRowKeys(tab,Object.keys(allData));
  for(var x in rowKeys) {
   var rowArray = [];
   var key = rowKeys[x];
   var row = allData[key];
   for(var y in cols) {
    rowArray.push(row[cols[y]]);
   }
   dataToWrite.push(rowArray);
  }
  if(isCSV) {
   writeDataToCSV(tab,dataToWrite);
  } else {
   writeDataToSpreadsheet(tab,dataToWrite);
  }
 }
}

function getRowKeys(tab,allKeys) {
 return allKeys.filter(function(e) { return (e.indexOf(tab) >= 0); }); 
}

function getCols(tab) {
 return {
  'Account' : ['Date','Account','ImpsWeightedQS'],
  'Campaign': ['Date','Account','Campaign','ImpsWeightedQS'],
  'AdGroup' : ['Date','Account','Campaign','AdGroup','ImpsWeightedQS'],
  'Keyword' : ['Date','Account','Campaign','AdGroup','Keyword','QS','ImpsWeightedQS']
 }[tab];
}
 
// Super fast spreadsheet insertion
function writeDataToSpreadsheet(tab,toWrite) {
 //This is where i am going to store all my data
 var spreadsheet;
 if(SPREADSHEET_NAME) {
  var fileIter = DriveApp.getFilesByName(SPREADSHEET_NAME);
  if(fileIter.hasNext()) {
   var file = fileIter.next();
   spreadsheet = SpreadsheetApp.openById(file.getId());
  } else {
   spreadsheet = SpreadsheetApp.create(SPREADSHEET_NAME);
  }
 } else if(SPREADSHEET_URL) {
  spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(SPREADSHEET_URL);
 } else {
  throw 'You need to set at least one of the SPREADSHEET_URL or SPREADSHEET_NAME variables.';
 }
 var sheet = spreadsheet.getSheetByName(tab);
 if(!sheet) {
  sheet = spreadsheet.insertSheet(tab);
  sheet.appendRow(getCols(tab));
 }
 
 var lastRow = sheet.getLastRow();
 var numRows = sheet.getMaxRows();
 if((numRows-lastRow) < toWrite.length) {
  sheet.insertRowsAfter((lastRow == 0) ? 1 : lastRow,toWrite.length-numRows+lastRow);
 }
 var range = sheet.getRange(lastRow+1,1,toWrite.length,toWrite[0].length);
 range.setValues(toWrite);
}

function writeDataToCSV(tab,toWrite) {
 if(!toWrite) { return; }
 var fileName = CSV_FILE_PREFIX + '_' + tab + '.csv';
 var file;
 var fileIter = DriveApp.getFilesByName(fileName);
 if(fileIter.hasNext()) {
  file = fileIter.next();
 } else {
  file = DriveApp.createFile(fileName, formatCsvRow(getCols(tab)));
 }
 var fileData = file.getBlob().getDataAsString();
 for(var i in toWrite) {
  fileData += formatCsvRow(toWrite[i]);
 }
 file.setContent(fileData);
 return file.getUrl();
}

function formatCsvRow(row) {
 for(var i in row) {
  if(row[i].toString().indexOf('"') == 0) {
   row[i] = '""'+row[i]+'""';
  }
  if(row[i].toString().indexOf('+') == 0) {
   row[i] = "'"+row[i];
  }
  if(row[i].toString().indexOf(',') >= 0 && 
    row[i].toString().indexOf('"""') != 0) 
  {
   row[i] = ('"'+row[i]+'"');
  }
 }
 return row.join(',')+'\n';
}
 
function getKeywordsReport() {
 var theDate = DATE_RANGE;
 if(LAST_N_DAYS != 0) {
  theDate = getDateDaysAgo(LAST_N_DAYS)+','+getDateDaysAgo(1);
 }
 Logger.log('Using date range: '+theDate);
 var OPTIONS = { includeZeroImpressions : true };
 var cols = ['ExternalCustomerId',
       'CampaignId','CampaignName',
       'AdGroupId','AdGroupName',
       'Id','Criteria','KeywordMatchType','Impressions', 'QualityScore'];
 var report = 'KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT';
 var query = ['select',cols.join(','),'from',report,
        'where AdNetworkType1 = SEARCH',
        'and CampaignStatus = ENABLED',
        'and AdGroupStatus = ENABLED',
        'and Status = ENABLED',
        'and IsNegative = FALSE',
        'and QualityScore>=1',
        'during',theDate].join(' ');
 var results = {};
 var reportIter = AdWordsApp.report(query, OPTIONS).rows();
 while(reportIter.hasNext()) {
  var row = reportIter.next();
  if(row.IsNegative == true || row.IsNegative === 'true') { continue; }
  loadHashEntry('Account:'+row.ExternalCustomerId,row,results);
  loadHashEntry('Campaign:'+row.CampaignId,row,results);
  loadHashEntry('AdGroup:'+[row.CampaignId,row.AdGroupId].join('-'),row,results);
  loadHashEntry('Keyword:'+[row.CampaignId,row.AdGroupId,row.Id].join('-'),row,results);
 }
 var dateStr = Utilities.formatDate(new Date(), AdWordsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'yyyy-MM-dd');
 for(var i in results) {
  results[i]['Date'] = dateStr;
  results[i]['ImpsWeightedQS'] = (results[i]['totalImps'] === 0) ? 0 : round(results[i]['ImpsWeightedQS']/results[i]['totalImps']);
 }
 return results;
}

function loadHashEntry(key,row,results) {
 if(!results[key]) {
  results[key] = {
   QS : 0,
   ImpsWeightedQS : 0,
   totalImps : 0,
   Account : null,
   Campaign : null,
   AdGroup : null,
   Keyword : null
  };
 }
 results[key].QS = parseFloat(row.QualityScore);
 results[key].ImpsWeightedQS += (parseFloat(row.QualityScore)*parseFloat(row.Impressions));
 results[key].totalImps += parseFloat(row.Impressions);
 results[key].Account = row.ExternalCustomerId;
 results[key].Campaign = row.CampaignName;
 results[key].AdGroup = row.AdGroupName;
 results[key].Keyword = (row.KeywordMatchType === 'Exact') ? '['+row.Criteria+']' :
             (row.KeywordMatchType === 'Phrase') ? '"'+row.Criteria+'"' : row.Criteria;
}

//A helper function to return the number of days ago.
function getDateDaysAgo(days) {
 var thePast = new Date();
 thePast.setDate(thePast.getDate() - days);
 return Utilities.formatDate(thePast, AdWordsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'yyyyMMdd');
}

function round(val) {
 var divisor = Math.pow(10,DECIMALS);
 return Math.round(val*divisor)/divisor;
}

Xác thực ủy quyền

huong-dan-cai-dat-script-theo-doi-tong-quan-tai-khoan-google-adwords-06

Các bạn nhớ đặt tên và lưu lại nhé.

Bước 3:  chỉnh sửa lại lịch chạy script điểm chất lượng, bây giờ bạn có thể cho chạy script và vào file sheet để xem kết quả.

huong-dan-cai-dat-script-theo-doi-tong-quan-tai-khoan-google-adwords-07

Chúc các bạn thiết lập theo dõi hiệu suất quảng cáo tài khoản adwords thành công. Nếu thấy bài viết hữu ích bạn có thể like, share.

iSharedigital.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.